MENU

ANBI-beschikking VPTZ Rivierenland

VPTZ Tiel-Buren-NederBetuwe (ofwel VPTZ Rivierenland) is door de belastingdienst geregistreerd alsAlgemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Voor wie geld aan VPTZ Rivierenland wil nalaten of schenken, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. De gegevens van VPTZ Rivierenland vindt u hier.

Naam:
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Tiel-Buren-NederBetuwe (VPTZ TBNB)

Fiscaal nummer:
81.60.62.547

Contactgegevens:
VPTZ Rivierenland
Molenwijkseweg 68
5282 SC Boxtel
06 - 53 71 55 25 (Coördinator)
E-mail:info@vptzrivierenland.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de vereniging VPTZ Rivierenland is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.
Bij de meerderheid van de bestuursleden dient er een verband te zijn (geweest) met de regio en met de gezondheidszorg.

De bestuursleden worden benoemd voor vier jaar, met een maximale zitting van drie termijnen.
Op de pagina algemene gegevens vindt u de samenstelling van het huidige bestuur.

Beleidsplan:
Voor de jaren 2020 - 2024 heeft de Stichting een Meerjarenbeleidsplan opgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is onderdeel van de beleidscyclus, net als het jaarlijkse activiteitenplan met begroting. Daarbij is het van belang om terug te kijken op de af­gelopen periode, maar vooral om de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te bezien en de concrete vertaling daarvan naar VPTZ.

Het meerjarenbeleidsplan zal z.s.m. worden samengesteld. Helaas is door de corona maatregelen nog geen gelegenheid geweest om dit beleidsplan samen te stellen.

Het meerjaren activiteitenplan is hier in te zien.

Beloningsbeleid:
VPTZ Rivierenland, volgt voor haar medewerkers de ‘CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg’.

Het bestuursleden van VPTZ Rivierenland ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfskosten.

Doelstelling:
De doelstelling van de vereniging is omschreven in de statuten

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Het meest recente jaarverslag 2020 vindt u hier.

Financiële verantwoording:
VPTZ Rivierenland is een Stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS. Deze subsidie die verstrekt wordt op basis van gemiddelde inzetten van de afgelopen 3 jaar

Over deze activiteiten wordt separaat op basis van het voorgeschreven model en procedure van het ministerie van VWS verantwoording afgelegd. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording hiervan terug.

De jaarrekening 2020 kunt u hier downloaden.

Publicatieplicht v.a. 1 januari 2021:
Grote ANBI's moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan nieuwe regels en verantwoording. De door de belastingdienst verstrekte standaardformulier kan hier worden gedownload.


HULP NODIG?

Zorgt u voor een ernstig zieke? En valt deze zorg u soms zwaar of heeft u behoefte aan ondersteuning? Wij kunnen u helpen.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. 
LEES MEER